2023-nji ýylyň okuwa kabul ediş möwsümi başlandy

14.07.2023 ýylda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin
mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2023-nji
ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine we orta hünär okuw mekdeplerine
welaýatlar hem-de Aşgabat şäheri boýunça okuwa kabul etmegiň meýilnamalaryny
tassyklamak hakynda Buýruga gol çekdi.
  Resminama laýyklykda “Türkmengaz” döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta
hünär okuw mekdebinde 2023-nji ýylyň 17-nji iýulyndan 21-nji awgust aýyna çenli
dalaşgärleri okuwa kabul etmek boýunça seçip alyş iş topary öz işine başlady. 2023-2024-nji
okuw ýyly üçin biziň orta hünär okuw mekdebimiziň hünärlerine okuwa höwes
bildirýän dälaşgerleri okuwa çagyrýarys. 

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65