Sport

Bilşimiz ýaly, talyp ýaşlary sporta çekmek, olary bu ugurdaky ukyp başarnyklaryny ýüze çykarmak barada durmuşa geçirilýän işleriň sakasynda Gahryman Arkadagymyzyň hut özüniň atalyk aladalary durandyr. Durmuşa geçirilýän işleriň ýurdumyzyň ähli künjeginde hem işjeň alnyp barylmagy has hem buýsandyryjy hakykatdyr. Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde hem talyp ýaşlaryň sport bilen meşgullanmaklary üçin giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Talyplaryň bedenterbiýe sapaklaryna uly höwes bilen gatnaşýandyklarynyň esasynda olarda sporta bolan söýgüniň ulydygyny görmek bolýar. Welaýatymyzda sportuň dürli görnüşleri boýunça geçirilýän ýaryşlary, sport çäreleri bolsa Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň talyplarynyň ukyp-başarnyklaryny görkezmäge mümkinçilik berýär we şeýle ýaryşlara biziň mekdebimiziň talyplary şu aşakdaky ýaryşlara gatnaşyp baýrakly ýerlere mynasyp boldular.
Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň “Türkmenistan” Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Mary welaýat bölümi tarapyndan 2020-2021-nji okuw ýylynyň dowamynda geçirilen Mary welaýatynyň ýokary,  orta hünär we başlangyç hünär okuw mekdepleriniň talyp ýaşlarynyň arasynda sportyň ýeňil atletika (oglanlar we gyzlar aýratynlykda) görnüşi boýunça geçirilen ýaryşlarda gyzlaryň arasynda 60 metr uzynlyga ylgamak boýunça,  oglanlaryň arasynda 100 metr uzynlyga ylgamak boýunça, gyzlaryň arasynda estafeta ylgawy boýunça, oglanlaryň arasynda estafeta ylgawy, kiçi futbol, woleýbol, basketbol, tennis, ýalyga towusdy boýunça ýaryşlar geçirildi. Bu geçirilen sportyň dürli görnüşli ýaryşlarynyň umumy netijeleri boýunça “Türkmengaz” döwlet konsrniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlary 1-nji orna mynasyp boldylar.
Sagdynlygyň we ruhybelentligiň ýurdynda bagtyýar durmuşda ýaşamaga giň mümkinçilikleri döredýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun, beýik işleri üstünliklere beslensin!

Paýlaş

Ylym

Bilşimiz ýaly, talyp ýaşlary sporta çekmek, olary bu ugurdaky ukyp baş [...]

Sport

Bilşimiz ýaly, talyp ýaşlary sporta çekmek, olary bu ugurdaky ukyp baş [...]

Sanly bilim

Bilşimiz ýaly, talyp ýaşlary sporta çekmek, olary bu ugurdaky ukyp baş [...]

Kitaphana

Bilşimiz ýaly, talyp ýaşlary sporta çekmek, olary bu ugurdaky ukyp baş [...]

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65