Himiýa, nebiti we gazy gaýtadan işleýän enjamlaryna tehniki hyzmat etmek we olary abatlamak

Hünär: Himiýa, nebiti we gazy gaýtadan işleýän senagat kärhanalarynyň enjamlaryna tehniki hyzmat etmek we olary abatlamak.
Kär: tehnik-mehanik.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim we ylym ulgamlaryny düýpli özgertmek hem-de kämilleşdirmek baradaky Permanlarynyň, Kararlarynyň durmuşa geçirilmegi ýurdumyzda dünýä ülňülerine laýyk gelýän ökde inžener hünärmenleri taýýarlamaklyga giňden ýol açýar. Barha ösýän güneşli ýurdumyzyň himiýa senagatyny, nebit we gaz pudagyny, halk hojalygyny, şeýle hem himiýa önümçiliginiň çylşyrymly desgalaryny dolandyrmak üçin inžener-himik hünärine eýe bolan ýaş zehinliler zerur bolup durýar.
Himiýa tehnologiýasy umumy inžener derslerine degişli bolup, himiýa tehnologiýasynyň esasy prosesleriniň nazaryýetini hem-de ol prosesleri geçirmek üçin ulanylýan apparatlaryň, maşynlaryň gurluş, işleýiş düzgünlerini we hasaplama usullaryny öwrenýär.
Hünärmen himiýa, nebiti we gazy gaýtadan işleýän senagat kärhanalarynyň enjamlaryna tehniki hyzmat etmekde we olary abatlamakda peýdalanylýan önümçilik tehnologiýasyny, önümleri almaklygyň enjamlaryny we olaryň ýygnalyşynyň tehnologiýasyny hem-de iberilişini we şol ugurdaky ylmy işleri üçin edilýän talaplary öz hünär taýýarlygy bilen ödemelidir.
Hünärmen önümçilik kärhanalarynda, ylmy edaralarda orta hünär bilimli hünärmenlere niýetlenen wezipeleri eýeläp biler.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65